Israël .net

Actualité, Informations et Emploi

ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה דרוש/ה מרכז/ת (תקציב ותמחיר)* בתחום בכיר תקציב, תמחיר ותוכניות עבודה באגף בכיר (מדיניות, תכנון ותקצוב), במילוי מקום – ירושלים

תיאור התפקיד סיוע בניהול התקצוב והתמחור בהתאם להנחיות הממונים ובכפוף להוראות החשב הכללי, התכ”ם וההוראות האחרות המתפרסמות מעת לעת. סיוע בהכנת התקציב בהתאם…

Link